fbpx
Close

Coop Pank AS aktsiate esmase avaliku pakkumise tulemused

Avatar

Foto: Coop Pank

Coop Pank AS aktsiate esmane avalik pakkumine on lõppenud. Pakkumine algas 18. novembril 2019 kell 10:00 ning lõppes 29. novembril 2019 kell 15:30. Pakkumise raames pakkus pank kuni 32 180 155 nimiväärtuseta lihtaktsiat ning lisaks pakkusid aktsionärid kuni 8 065 700 olemasolevat nimiväärtuseta lihtaktsiat. Pakkumise aktsiate koguarv võis AS-i LHV Pank poolt korraldatud ülejaotamise optsiooni kasutamise tulemusena suureneda kuni 6 036 878 aktsia võrra 46 282 733 aktsiani.

Pakkumisest võttis osa 10 879 investorit, kes märkisid kokku 32 989 362 aktsiat. Jaeinvestorite märkimine ületas ootusi, kuid institutsionaalsete investorite märkimine jäi oodatust tagasihoidlikumaks.

Coop Pank koos AS-iga LHV Pangaga otsustas määrata pakkumishinnaks 1,15 eurot aktsia kohta, mis on pakkumise hinnavahemiku alampiir. Pakkumishind on ühesugune nii jaepakkumises kui ka institutsionaalses pakkumises.

Pank koos pakkumise korraldajaga otsustas, et kõik märkijad saavad aktsiaid soovitud koguses ning investoritele jaotatakse kokku 32 989 362 aktsiat (sh 2 462 699 ülejaotuse aktsiat), mis moodustab 71 protsenti esialgu planeeritud pakkumise mahust. Selle tulemusena kujunes kogumahuks koos ülejaotamise optsiooniga 37 937 766 eurot.

Vastavalt panga nõukogu poolt kinnitatud allokatsioonile jaotatakse pakkumise raames 27 236 321 uut aktsiat ning 5 753 041 olemasolevat aktsiat (sh ülejaotuse aktsiad), mis moodustavad vastavalt 82,6% ja 17,4% jaotatud aktsiate kogumahust. Institutsionaalse pakkumise raames jaotatakse kokku 5 753 041 olemasolevat aktsiat, millest 2 462 699 moodustavad ülejaotuse optsiooni aktsiaid, ning ülejäänud aktsiad jaotatakse jaepakkumise raames. Olemasolevad aktsiad (sh ülejaotuse aktsiad) müüakse pakkumisse müüvate aktsionäride AS Inbank, Luciano Orsero ning Roberto de Silvestri poolt, Andres Sonn otsustas loobuda pakkumise raames aktsiate müügist.

Panga poolt pakkumise raames teenitav brutotulu on ligikaudu 31,3 miljonit eurot. Pärast aktsiakapitali suurendamise registreerimist Eesti Väärtpaberiregistris on aktsiakapitali suurus 60 960 316,9 eurot ning see koosneb 89 456 166 aktsiast.

Pakkumise raames jaotatud aktsiad annavad aktsionäridele õiguse 1. jaanuaril 2019 alanud majandusaasta ning sellele järgnevate majandusaastate eest makstud dividendidele.

Investoritele jaotatud aktsiad kantakse investorite väärtpaberikontodele eeldatavalt 4. detsembril 2019 või sellele lähedasel kuupäeval. Panga aktsiate esimeseks kauplemispäevaks Nasdaq Tallinn börsi Balti põhinimekirjas on planeeritud 9. detsember 2019.

Seoses pakkumisega on Coop Pank ja müüvad aktsionärid andnud AS-ile LHV Pank kui stabilisatsiooni korraldajale õiguse stabilisatsiooni eesmärgil omandada Nasdaq Tallinna börsilt kuni 2 462 699 aktsiat, stabiliseerimaks aktsiate börsihinda kooskõlas kohalduva õigusega. AS LHV Pank võib (kuid ei pruugi) teha stabiliseerimistehinguid Nasdaq Tallinna börsil või turuväliselt igal ajal 30 kalendripäeva (kaasa arvatud) jooksul alates Coopi aktsiatega kauplemise algusest Nasdaq Tallinna börsil.

scroll to top