Veebiportaali https://rahajutud.ee (edaspidi Rahajutud.ee) lehekülgedel viibimisega annate nõusoleku täita allpool välja toodud kasutamistingimusi. Rahajutud.ee-l on õigus tingimusi igal ajal muuta.

Rahajutud.ee portaalis ilmuvate materjalide reprodutseerimine, töötlemine, avaldamine, eksponeerimine, levitamine ja muul viisil kasutamine on lubatud vaid isiklikul mitteärilisel otstarbel. Materjalide refereerimine on lubatud vaid kasutustingimustes kirjeldatud viisil. Muul moel materjalide kasutamiseks võtke ühendust info@rahajutud.ee.

Materjalide refereerimine

Rahajutud.ee-s ilmuvad blogipostitused on refereeritud nende omanike nõusolekul ning sisaldavad viidet ja linki originaalpostitusele. Ülejäänud Rahajutud.ee-s ilmuva sisu, välja arvatud fotod, omanikuks on Meieveeb OÜ. Fotode autoriõigused kuuluvad seal all märgitud autoritele, kellega tuleb kasutamistingimused eraldi kooskõlastada.

Materjale (v.a. blogipostitused) tohib ilma Rahajutud.ee nõusolekuta refereerida pealkirja ning viie lause ulatuses. Refereering peab sisaldama viidet Rahajutud.ee vastavale veebileheküljele ning linki originaalmaterjalile. Viide peab olema tehtud kujul “Rahajutud.ee” ning internetis refereerides tuleb originaalmaterjali link lisada muust tekstist eralduva värviga hiljemalt teise lõigu lõppu.

Kommentaarid

Rahajutud.ee ei vastuta artiklitele lisatud kommentaaride sisu eest. Keelatud on avaldada solvava, ähvardava, halvustava, alandava, seksistliku, rassistliku, vulgaarse, pornograafilise või vägivallale õhutava sisuga kommentaare. Keelatud on kasutada kommentaare rahalise kasu teenimiseks ning oma toodete või teenuste reklaamimiseks. Kommenteerimisel kehtivad ka kõik kirjutamata hea tava reeglid. Rahajutud.ee portaal võib ilma teavitamata ning põhjuseid välja toomata kustutada kommentaarid, mis nendele reeglitele ei vasta.

Isikuandmed

Rahajutud.ee ei avalda kasutajate isikuandmeid kolmandatele osapooltele. Rahajutud.ee-l on õigus kasutada külastajate esitatud isikuandmeid erijuhtudel, näiteks auhinnamängu võitjatega kontakteerumiseks ning uudiskirja saatmiseks.

Sisuturundus

Rahajutud.ee portaal pakub koostööpartneritele sisuturunduse teenust. Sisuturundus on vormilt ajakirjanduslik sisu, kuid sisuturundus lähtub alati tellija turunduslikest eesmärkidest. Rahajutud.ee ei vastuta sisuturundusartiklites esitatud info paikapidavuse eest.

Uudiskiri

Rahajutud.ee uudiskirjaga liitumine on vabatahtlik ning tasuta. Uudiskirjast võib igal hetkel loobuda. Rahajutud.ee võib uudiskirja vahendusel lugejatele esitada kolmandate osapoolte reklaami.

NB!

Kõik Rahajutud.ee portaalis olev sisu on informatiivse eesmärgiga ning tegemist pole finantsnõuga. Rahajutud.ee portaal ei võta endale vastutust blogipostitustes või uudistes avaldatud info tõesuse, sobivuse või täpsuse kohta. Rahajutud.ee veebikeskkond ei vastuta portaalis avaldatud info põhjal kolmandate isikute poolt tehtud otsuste eest.

Rahajutud.ee portaalis avaldatud info põhineb kas erinevate blogijate või portaali toimetajate isiklikule arvamusele ja kogemustele ning seda ei tohi võtta professionaalse finantsnõustamisena. Kõik siin kirjutatud ideed ja strateegiad tuleb igal inimesel ise läbi kaaluda ning vajadusel tuleb nõu küsida professionaalsetelt nõustajatelt.