fbpx
Close

Kes lubab ja kes ei luba ehk milline on Tallinna börsifirmade dividendipoliitika?

Avatar

Kuna investoreid on ees ootamas loodetavasti tulemuslik dividendikevad, siis otsustasime kaevuda Tallinna börsi põhinimekirjas listitud ettevõtete kodulehekülgedesse ning välja tuua nende ametlikud dividendipoliitikad.

Tore on tõdeda, et enamusel ettevõtetest oli kodulehel vastav info kenasti olemas ja seda isegi siis, kui firma dividendipoliitika ongi see, et igal aastal otsustatakse, kas ja kui palju makstakse. Kui veebilehelt infot ei leidnud, siis tuli otsida finantsaruandest.

Arco Vara (ARC1T)

Arco Vara oli ainus ettevõte, kelle puhul ei õnnestunud leida dividendistrateegia kohta infot ei kodulehelt ega ka finantsaruandest.

Baltika (BLT1T)

Baltika kodulehe küsimuste ja vastuste rubriigis on dividenditeema tõstatatud ning ettevõte suunab huvilised lugema oma 2016. aasta finantsaruannet, kus dividendipoliitika on kirjas selliselt: “Baltika Grupi dividendipoliitika järgi ei maksta dividende kuni Grupp on saavutanud tugeva finantspositsiooni ning piisava investeeringuvõimekuse. Tugeva finantspositsiooni üheks näitajaks on netovõla ja omakapitali suhe alla 50% ning piisavate rahaliste vahendite olemasolu (raha ekvivalendid miinus kasutatud arvelduskrediit miinus lühiajalised laenukohustused on üle 1% aktsiate koguarvust). Lisaks sõltub tegelik dividendimäär Grupi rahavoogudest ning arenguperspektiividest ja nende finantseerimise vajadusest. Kui eelpool nimetatud finantspositsioon on saavutatud, täpsustab ettevõte konkreetse kasumist dividendiks makstava määra.”

EfTEN Real Estate Fund III (EFT1T)

EfTEN-i kolmanda fondi puhul pole dividendipoliitikat kodulehel küll välja toodud, kuid aastaaruandes on see kirjas selliselt: “EfTEN Real Estate Fund III AS dividendipoliitika näeb ette, et igal aruandeaastal maksab Kontsern vabast rahavoost 80% aktsionäridele (bruto) dividendideks.”

Ekspress Grupp (EEG1T)

Ekspress Grupi puhul on dividendiinfo kodulehel kenasti olemas: “Dividendide maksmine otsustatakse igaaastaselt ning see sõltub kontserni tulemustest, sündikaatlaenulepingus sätestatud tingimuste täitmisest ja võimalikust investeerimisvajadusest.”

Harju Elekter (HAE1T)

Harju Elektril on dividendipoliitika samuti kodulehelt lihtsalt leitav: “Kontserni dividendipoliitika järgi makstakse dividendideks kolmandik tavapärasest majandustegevuse puhaskasumist. Kontsernis on kujunenud heaks tavaks maksta edasi muudelt finantsinvesteeringutelt saadud dividendid. Tegelik dividendimäär sõltub aga Kontserni rahavoogudest ning arenguperspektiividest ja nende finantseerimise vajadusest.”

LHV Group (LHV1T)

LHV kodulehel leiab dividendipoliitika kohta info: “20.04.2016 toimunud aktsionäride korralisel üldkoosolekul kiideti heaks dividendipoliitika, millega AS LHV Group maksab eeltingimuste täitmisel dividendideks koos sisalduva tulumaksuga vähemalt 25 protsenti Grupi aktsionäridele kuuluvast maksude eelsest kasumist. Dividendi maksmise kõige olulisemaks eelduseks on kapitaliga seotud nii välised kui sisemised regulatiivsed normatiivid, mis peavad olema jätkusuutlikult täidetud. AS LHV Group võib kasvu- ja/või investeerimisplaanide korral dividendide maksmisest loobuda.”

Merko Ehitus (MRK1T)

Merko veebilehel on dividendide alamlehel kirjas viimaste aastate dividendid ning dividendimäärad ning dividendipoliitika kohta üks lause: “8. aprillil 2013 toimunud koosolekul vaatasid AS Merko Ehitus juhatus ja nõukogu üle ettevõtte strateegilised arengusuunad ja kinnitasid pikaajalised finantseesmärgid kuni aastani 2018, mille ühe osana seati uueks eesmärgiks maksta aktsionäridele dividendidena välja 50-70% aastakasumist.”

Nordecon (NCN1T)

Nordeconi kodulehel on dividendide alamleht täiesti olemas ning kirjas on viimaste aastate väljamaksed ning dividendipoliitika kohta selline lõik: “Väljamakstavate dividendide määramisel lähtutakse:
– Tuumikaktsionäri AS Nordic Contractors dividendiootustega;
– Eesti väärtpaberituru üldise kapitalitootlusega;
– Kontserni kasumliku kasvu- ja jätkusuutlikkuse tagamiseks vajaliku optimaalse omakapitali ja võõrkapitali suhtega ning mahuga.”

Olympic Entertainment Group (OEG1T)

Olympic ütleb oma kodulehel ausalt välja, et neil konkreetset dividendipoliitikat ei ole: “Kontsernil ei ole püsivat ega kindlaksmääratud kohustust maksta oma aktsionäridele regulaarselt dividende. Juhatuse soovitused kasumi jaotamiseks põhinevad finantstulemustel, käibekapitali nõuetel, investeerimisvajadustel ja strateegilistel kaalutlustel.”

PRFoods (PRF1T)

PRFoodsi dividendipoliitika leidmiseks pidi samuti avama finantsaruande, kus seisis: “PRFoods strateegia näeb ette: Jagada dividendideks kuni 30% iga-aastasest puhaskasumist.”

Silvano Fashion Group (SFG1T)

Silvano pole oma kodulehele dividendipoliitikat kirja pannud, kuid aasta aruandest leiab sellise teksti: “AS-il Silvano Fashion Group ei ole kohustust maksta oma aktsionäridele dividende. Juhatuse ja nõukogu ettepanekud kasumi jaotamise kohta lähtuvad ettevõtte finantstulemustest, kapitaliseerituse nõuetest, investeerimisvajadustest ja strateegilistest kaalutlustest.”

Tallink Grupp (TAL1T)

Tallinki kodulehelt dividendipoliitikat ei leidnud, kuid finantsaruandes oli see täiesti olemas. Tõlge inglise keelest: “Juhtkonna eesmärk on jagada vähemalt 50% pikema aja peale arvutatud netokasumist dividendideks või kapitali tagastamiseks. Seejuures võetakse arvesse Grupi finantspositsiooni. Juhtkond eeldab, et järgnevatel aastatel saab väljamakse ühe aktsia eest olema vähemalt 0,02 eurot või suurem.”

Skano Group (SKN1T)

Skano puhul dividendipoliitikat kodulehel välja toodud ei ole, kui finantsaruandest leiame teksti: “Tulenevalt Kontserni laenulepingutes kehtestatud tingimustest on dividendide maksmine hetkel
piiratud. Tulevikus on majandustulemuste paranemisel ning teatud finantssuhtarvude täitmisel võimalik aktsionäridele dividende maksta. Dividendide maksmine otsustatakse reeglina iga-aastaselt ning see sõltub Kontserni tulemustest, võimalikest investeerimisvajadusest ning laenulepingutes kehtestatud tingimuste täitmisest.”

Tallinna Kaubamaja Grupp (TKM1T)

Kaubamaja puhul leiame dividendipoliitika aastaaruandest: Grupp on eelnevatel aastatel järjepidevalt maksnud aktsionäridele dividende. Väljamakstavate dividendide määramisel on seni arvestatud eelkõige:

* Grupi jätkusuutlikkuse ja arengu tagamiseks vajaliku optimaalse kapitali struktuuriga;
* Väärtpaberituru üldise kapitalitootlusega;
* Tuumikaktsionäride dividendiootustega.

Tallinna Vesi (TVEAT)

Tallinna Vee kodulehelt leiame mahuka varasemate dividendide tabeli ning lisainfoks üle lause: “AS Tallinna Vesi dividendipoliitika on tagada iga-aastane dividendide reaalkasv.” Sama mõte on veidi teises sõnastuses kirjas ka ettevõtte finantsaruandes.

scroll to top